REGULAMIN KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjne kąpiele”

 

Regulamin konkursu „Wakacyjne kąpiele” z dn. 03.08.2018r.

1. Organizatorem Konkursu „Wakacyjne kąpiele” (dalej „Konkurs”) jest firma Outdoor Point Paweł Piątek z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 ul. Kopernika 2, wpisana do CEIDG pod nr NIP: 6111067111(dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

4. Czas trwania konkursu: konkurs rozpoczyna się dnia 03.08.2018 roku o godzinie 17:00 i kończy 31.08.2018 roku o godzinie 23:59.

5. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać najpóźniej do dnia i godziny jego zakończenia.

6. Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

a) W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin Konkursowy.

b) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

c) W Konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji konkursowej, ani Pracownicy Organizatora.

d) Przed wzięciem udziału w Konkursie należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia. Regulamin dostępny jest na stronie https://dromy.pl/news/n/92/REGULAMIN-KONKURSU .

e) Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu tożsame jest z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

f) W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”).

g) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 923 Kodeksu cywilnego.

7. Zasady i przebieg konkursu:

a) Konkurs zostanie zakomunikowany w poście konkursowym na Fanpage’u Organizatora na Facebook’u pod adresem: https://web.facebook.com/DromyPolska/ 03.08.2018r. o godz. 17:00.

b) Zadanie konkursowe, polega na:

- akceptacji regulaminu Konkursu

- wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych na okoliczność przeprowadzenia Konkursu, oraz ogłoszenia listy zwycięzców,

- przesłaniu „pracy konkursowej’, tj. zamieszczenia w komentarzu pod postem konkursowym na profilu na Facebook’u DromyPolska https://web.facebook.com/DromyPolska/ zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu wraz komentarzem „Akceptuję regulamin konkursu DromyPolska „Wakacyjne kąpiele” oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora konkursu na okoliczność przeprowadzenia Konkursu, oraz ogłoszenia listy zwycięzców.”

c) Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową

d) Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace związane z tematyką Konkursu i co do których Uczestnik posiada prawa autorskie. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że publikowana przez niego Praca jest jego pomysłu i autorstwa, jak również to, że nie naruszy praw osób trzecich.

e) Prace konkursowe nie mogą zawierać treści pornograficznych, wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z prawem, bądź w inny sposób naruszających dobre obyczaje, poglądy religijne ani deprecjonujących markę Dromy. W przypadku nadużyć prace takie nie będą uwzględniane w Konkursie oraz zgłoszone jako nieprzyzwoite, wraz z możliwością ich usunięcia. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń w konkursie konieczna do jego przeprowadzenia wynosi 10.

f) Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni do dnia 10.09.2018r. 3 zwycięskie Prace, które zostaną wyróżnione Nagrodami (dalej: „Nagroda”).

g) Nagroda Publiczności zostanie przyznana osobie, której Praca Konkursowa zdobędzie najwięcej polubień.

h) Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Fanpage’u Organizatora na Facebook’u pod adresem: https://web.facebook.com/DromyPolska/, a następnie przesłana w formie wiadomości prywatnej do Uczestników, których Prace Konkursowe zostały wytypowane przez Komisję Konkursową jako zwycięskie (dalej: „Zwycięzców”).

8. Nagrody:

a) Organizator na okoliczność organizowanego Konkursu przewidział dla Zwycięzców cztery nagrody (I – III miejsce i 1 Nagrodę Publiczności) w postaci:

1. MIEJSCE - VOUCHER o wartości 100 zł do wykorzystania na całą ofertę sklepu www.dromy.pl

2. MIEJSCE - VOUCHER o wartości 75 zł do wykorzystania na całą ofertę sklepu www.dromy.pl

3. MIEJSCE - produkt DROMY ELEKTROLYTE 1000g o wartości 59 zł

NAGRODA PUBLICZNOŚCI - KOD RABATOWY w wysokości 20% do wykorzystania na całą

nieprzecenioną ofertę sklepu www.dromy.pl

b) Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

c) Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

d) Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

e) Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.

f) Odmowa przyjęcia nagrody przez któregokolwiek ze Zwycięzców, jednoznaczna jest z utratą prawa do nagrody. W takiej sytuacji Organizator może przekazać nagrodę Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

9. Prawa i obowiązki Organizatora:

a) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń w konkursie konieczna do jego przeprowadzenia wynosi 10.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.

c) W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Przedstawiciele Organizatora mogą kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji.

10. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych:

a) Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631), oraz że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz, że posiada wszelkie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej. Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw majątkowych ani praw osobistych osób trzecich, jest wolna od praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie jest w jakikolwiek sposób obciążona na rzecz podmiotów trzecich.

b) Zabronione jest zamieszczanie w ramach Pracy Konkursowej treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności treści które naruszają prawa osób trzecich, nawołują do przemocy, nietolerancji, zawierają wulgaryzmy oraz treści reklamowe podmiotów trzecich.

c) Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, umożliwiając Organizatorowi publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również za pośrednictwem sieci Internet, a w szczególności w mediach społecznościowych.

11. Postępowanie reklamacyjne:

a) Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

b) Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Wakacyjne kąpiele” nie później niż 10 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców konkursu.

c) Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

d) Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

12. Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Organizator.

b) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

c) Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców), a także w celach marketingowych.

d) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

e) Obowiązek informacyjny (art.13 RODO) stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

13. Postanowienia końcowe:

a) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

b) Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

c) Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, zadając pytanie bezpośrednio pod postem konkursowym na fanpage’u Organizatora publikowanym na Facebook’u wskazanym w pkt 7, ppkt. a) niniejszego Regulaminu.

d) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm..

 

Załącznik

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (art. 13 RODO)

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Outdoor Point Paweł Piątek z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 ul. Kopernika 2, wpisana do CEIDG pod nr NIP: 6111067111

e-mail: dromy@dromy.pl, www.dromy.pl

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) udziału w konkursie organizowanym przez Outdoor Point Paweł Piątek wg zasad określonych w Regulaminie konkursu - będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) ogłoszenia wyników konkursu na FanPage’u DromyPolska na Facebook’u https://web.facebook.com/DromyPolska/ będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być ogłoszone na FanPage’u DromyPolska na Facebook’u https://web.facebook.com/DromyPolska/ na liście zwycięzców konkursu wg zasad określonych Regulaminem konkursu.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a po jego zakończeniu i opublikowaniu listy zwycięzców na FanPage’u DromyPolska na Facebook’u https://web.facebook.com/DromyPolska/ przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji o:

- celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora;

- informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar

ujawnić te dane;

- możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić

realizacja takich praw;

- prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;

b) prawo do sprostowania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

- cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający

sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;

- gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

e) prawo do przenoszenia danych:

ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;

- wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana

żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: Outdoor Point Paweł Piątek, Jelenia Góra, 58-500 ul. Kopernika 2

b) mailowo na adres: dromy@dromy.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 75 75 253 02

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: Outdoor Point Paweł Piątek, Jelenia Góra, 58-500 ul. Kopernika 2

b) mailowo na adres: dromy@dromy.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 75 75 253 02

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w RP do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

KIEDY OUTDOOR POINT PAWEŁ PIĄTEK JEST UPRAWNIONY DO ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Newsletter

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie