• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DROMY.PL

 

Niezmiernie dbamy o to, aby korzystanie z naszych produktów, usług i strony internetowej było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich zakupów oraz wizyt w naszym sklepie internetowym. Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i po co oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne. 

 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z naszego serwisu funkcjonującego pod adresem www.dromy.pl, który w dalszej części Polityki Prywatności nazywamy „Serwisem”. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

III.JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

IV. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

V. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

VI. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE INNYM

PODMIOTOM?

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

VIII. TWOJE PRAWA

IX. PROFILOWANIE.

X. PLIKI COOKIES

XI. PROCEDURA ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI.

1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dokładamy wszelkiej staranności, by dane były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod adresem mailowym dromy@dromy.pl.

 

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Outdoor Point Paweł Piątek [zwana dalej również: Administratorem] z siedzibą w Jeleniej Górze (adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Kopernika 2,58-500 Jelenia Góra; NIP: 6111067111; REGON: 231189435.

2. Adresem poczty elektronicznej Administratora jest : dromy@dromy.pl;  numer telefonu kontaktowego: + (48) 75 75 253 02.

 

III. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

1. Odwiedzanie i korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą podania nam Twoich danych osobowych. Podane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy pobieraniu danych lub w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Gdy podasz nam swoje dane w celu kupna oferowanych przez nas towarów będziemy przetwarzać Twoje dane celem realizacji Twojego zamówienia, w tym również realizacji praw przysługujących Ci na podstawie ustaw i Regulaminu. Dlatego też niektóre Twoje dane przechowywać będziemy do czasu gdy możliwe będzie zgłoszenie przez Ciebie np. reklamacji.

3. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji do Serwisu w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: realizacja dokonanych przez Ciebie zakupów, realizacja twoich praw (w tym praw konsumenta) związanych z danym zakupem, usługa Newslettera, konkursy,itp.

4. Podczas Twojej wizyty w naszym Serwisie pewne Twoje dane o Twojej aktywności w Serwisie będą zbierane automatycznie. W ten sposób zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

5. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

 

IV. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

1. By móc przetwarzać Twoje dane każdorazowo musimy być do tego uprawnieniu (zgodnie z Polityką Prywatności i RODO) na jednej z następujących podstaw:

a) Twoja zgoda – w zakresie wynikającym z tej zgody;

b) zawarta między nami umowa (dotycząca np. kupna danego towaru, realizacji zamówienia, prowadzenia konta na Serwisie, informowania o promocjach, udziału w konkursie, wysyłania Newslettera) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji;

c) obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z wiążących nas przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania przez nas danych przepisów;

d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią (chyba że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności).

2. Twoje dane niekiedy musimy przetwarzać z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać np. dane wynikające z wystawionych faktur lub rachunków ze względów rozliczeniowo-podatkowych, czy dane dotyczące wygranych w konkursie.

3. Na podstawie realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.

 

V. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

1. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur, w związku ze złożoną reklamacją).

2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

 

VI. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?

1. Każdorazowo przekazanie Twoich danych osobowych dokonywane jest w zakresie określonym jedną z podstaw wskazanych w dziale IV powyżej. Oznacza to że Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom m.in. by: dokonać przetwarzania danych zgodnie z treścią Twojej zgody; celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. do zewnętrznej księgowości), celem realizacji zawartej z Tobą umowy (np. Twoje zlecenie dostarczenia zakupionych towarów kurierem wymaga powierzenia mu Twoich danych), itp.

 Zgodnie z powyższym podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe to:

 - przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 - podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisie i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisie, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

- organom publicznym jak Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, itp

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Okres przechowywania poszczególnych Twoich danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.

2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

a) twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy);

b) konieczność realizacji umowy - dane podane przy zakupie towaru przechowywane będą dopóki umowa nie zostanie wykonana i nie upłynie okres czasu związany z udzielonymi przez nas gwarancjami lub rękojmią;

c) obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;

d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.

3. Na przykład:

a) dane podane do rejestracji konta na Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia;

b) dane podane do wysyłki Newslettera przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na dostarczanie Newslettera;

c) jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie - Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą dopóki nie cofniesz swojej zgody;

d) w związku z zakupem przez Ciebie towarów, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego oraz z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń (przechowywać będziemy tylko te dane które są niezbędne do wypełnienia obowiązków z tych przepisów). Okres ten może ulec zmianie wraz ze zmianą odpowiednich przepisów prawa.

4. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. Bez względu na powyższe, przechowywanie Twoich danych, w zakresie w którym pozwalają na to przepisy, kończy się w momencie gdy tego od nas zażądasz (o czym szerzej w dziale VIII poniżej).

 

VIII. TWOJE PRAWA

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:

a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym;

d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.

4. Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Twego konta w Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych.

5. Po wycofaniu zgody (lub wniesieniu sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania) drogą mailową prześlemy Ci, bez zbędnej zwłoki potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia.

6. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

IX. PROFILOWANIE

1. W naszym Serwisie występuje możliwość stosowania profilowania.

2. Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Serwisie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Serwisie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

X. PLIKI COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje  dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu;

d) dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

·          w przeglądarce Chrome

·          w przeglądarce Firefox

·          w przęglądarce Internet Explorer

·          w przeglądarce Opera

·          w przeglądarce Safari

·          w przeglądarce Microsoft Edge

 

5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisie. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 

XI. PROCEDURA ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na adres mailowy użytkowników Serwisu.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora.